Algemene voorwaarden

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van LEDLED B.V., gevestigd te Roosendaal.

Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor al onze offertes en voor alle door ons te sluiten overeenkomsten en daaruit voortvloeiende leveringen, zulks met uitsluiting van algemene voorwaarden van de opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Onder levering wordt mede verstaan de uitvoering van werkzaamheden. Door het verstrekken van een opdracht aanvaardt opdrachtgever onze algemene voorwaarden.

Offertes
Al onze aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk en schriftelijk is vermeld. Offertes blijven geldig tot twee maanden na dagtekening. Opdrachten worden door ons schriftelijk bevestigd, alleen door deze schriftelijke bevestiging worden wij verbonden. Indien de opdrachtgever niet binnen vijf werkdagen na verzending van onze orderbevestiging zijn bezwaren aan ons kenbaar maakt, wordt in onze orderbevestiging geacht de overeenkomst correct en volledig weer te geven.

Prijzen
Alle prijzen worden vermeld exclusief B.T.W. Monsters, tekeningen afmetingen, gewichten en nadere gegevens gelden slechts als benadering van de door ons te leveren diensten. Door de opdrachtgever opgegeven maten hebben voor LEDLED B.V. pas geldigheid na controle en verwerking in de aanbieding of offerte. Als tijdens uitvoering verborgen gebreken aan het licht komen die voor uitvoering een meerprijs met zich meebrengen wordt, voor e.v. reparatie daarover overleg gepleegd met de opdrachtgever.

Betaling
Betaling dient te geschieden na oplevering van een week en wel binnen een termijn die op de factuur zal zijn vermeld, of anders schriftelijk is overeengekomen. Alle betalingen dienen zonder aftrek of schuldvergelijking te geschieden. Bij niet tijdige betaling zal 1,5% rente per maand verschuldigd zijn vanaf het tijdstip van het vervallen van de overeengekomen termijn.

Reclames
Reclames, waaronder wordt verstaan alle grieven betreffende de hoedanigheid van het geleverde product of werk, kunnen uitsluitend schriftelijk aan LEDLED B.V. kenbaar worden gemaakt en wel binnen 14 dagen na oplevering, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Onoordeelkundige behandeling van of door onvoldoende zorg voor geleverde zaken of werken leidt tot verval van de aanspraak op garantie. 

Annulering
Als de opdrachtgever na het aangaan van de overeenkomst tot een eenzijdige ontbinding daarvan wil overgaan, ontstaat voor LEDLED B.V. het recht op een schadevergoeding van ten minste het gehele bedrag te factureren of een hogere vergoeding indien de werkelijk geleden schade hoger is.

Herroepingsrecht
Bij levering van producten: 
1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.

2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Bij levering van diensten: 
3. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.

4. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies. KOSTEN IN GEVAL VAN HERROEPING

1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.


Garantie/Aansprakelijkheid
Tenzij anders vermeld verleent opdrachtnemer gedurende twee jaar na leveringsdatum garantie tegen materiaal- en/of constructiefouten van geleverde goederen, mits door opdrachtgever is voldaan aan de verstrekte behandeling-, gebruik- en verwerkingsvoorschriften, evenals aan eisen van vakkundige bewerking en normaal gebruik en toepassing, een en ander desgewenst door opdrachtgever ten genoegen van opdrachtnemer aan te tonen.

De opdrachtnemer is aansprakelijk voor schade die opdrachtgever lijdt en die het rechtstreekse en uitsluitend gevolg is van een aan opdrachtnemer toe te rekenen tekortkoming. Voor vergoeding komt echter alleen in aanmerking die schade waartegen opdrachtnemer verzekerd is, dan wel redelijkerwijs verzekerd kan zijn maar kan nimmer het factuurbedrag van de geleverde goederen ten boven gaan en is beperkt tot kosteloos herstel van een gebrekkig goed dan wel gehele of gedeeltelijke vervanging daarvan, zulks ter beoordeling van opdrachtnemer. Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook aan de zijde van opdrachtgever of derden opgekomen in verband met door opdrachtnemer geleverde goederen en/of diensten. Indien goederen door of namens opdrachtnemer zijn geïnstalleerd beperkt de garantie zich eveneens tot het leveren van de vervangende onderdelen, nadat deze door opdrachtgever aan opdrachtnemer zijn geretourneerd. Als binnen 8 werkdagen na installatie blijkt dat deze niet deugdelijk is uitgevoerd, zal de opdrachtnemer dit herstellen.

Garanties op de door opdrachtnemer geleverde goederen en/of uitgevoerde werken worden slechts verleend, indien en voor zover schriftelijk door opdrachtnemer verleend, en strekt zich nooit verder uit, dan de garantie, zoals deze door de producent, c.q. importeur, c.q. leverancier van de grondstoffen en materialen wordt gegeven. De garantie wordt slechts verleend op eventuele fouten en/of defecten in de samenstelling van de door opdrachtnemer vervaardigde materialen en producten, dan wel in door opdrachtnemer uitgevoerde werken en strekt zich slechts uit tot het kosteloos vervangen van de ondeugdelijke goederen, c.q. het kosteloos her uitvoeren van ondeugdelijk werk. De garantie vervalt indien de door opdrachtnemer geleverde goederen onoordeelkundig zijn behandeld en/of verwerkt. Indien de garantie betreft door opdrachtnemer uitgevoerde werken, vervalt de garantie indien de aanwezige voorzieningen en/of hoedanigheid van de te bewerken materialen ongeschikt of minder geschikt zijn, zomede in geval van onoordeelkundig gebruik. Opdrachtgever is te allen tijde verantwoordelijk voor de uiteindelijke beoordeling of de bevestiging- of montageplaatsen van uit te voeren werken geschikt zijn voor montage van door opdrachtnemer te leveren en/of installeren producten, ongeacht eventueel door opdrachtnemer gegeven adviezen of beoordelingen.

Er wordt geen garantie verleend op storingen en/of gebreken die het gevolg zijn van normale slijtage; onjuist en/of onoordeelkundig gebruik; onoordeelkundige installatie en niet, niet juist of niet tijdig uitgevoerd onderhoud.

Toepasselijk recht
Op alle door ons te sluiten overeenkomsten, leveringen en werken is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

Deponering
Deze algemene voorwaarden zoals hierbij vastgelegd zijn t.n.v. LEDLED B.V. op 21-05-2010 onder nummer 24496064 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam. LEDLED B.V.