Algemene voorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden LedLed B.V.

art. 1. Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de rechtsverhouding tussen LedLed B.V. en de (rechts)persoon die goederen koopt of wenst te kopen (verder te noemen: afnemer) en maken onderdeel uit van alle tussen LedLed en afnemer te sluiten overeenkomsten.
 2. De toepasselijkheid van algemene (inkoop)voorwaarden van afnemer wordt door LedLed uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Deze voorwaarden zijn van toepassing op, en maken dus onderdeel uit van alle aanbiedingen en aanvaardingen, adviezen, werkzaamheden, overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende verbintenissen.
 4. Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in een overeenkomst en/of deze voorwaarden gelden slechts indien zij schriftelijk door LedLed zijn vastgelegd en hebben alleen betrekking op de betreffende overeenkomst.

 

art. 2. Aanbiedingen /offertes/ adviezen

 1. Een aanbieding of (prijs)opgave bindt LedLed niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een order. Alle opgaven door LedLed van getallen, specificaties, en/of andere aanduidingen van de goederen worden met zorg gedaan, maar LedLed kan niet worden gehouden aan kenbare vergissingen.
 2. Aanbiedingen blijven gedurende de door LedLed aan te geven termijn doch uiterlijk 3 maanden geldig.
 3. Adviezen zijn vrijblijvend en gebaseerd op de door afnemer verstrekte gegevens.
 4. Ingeval LedLed voor het uitbrengen van offertes, het doen van prijsopgaven of voor het verstrekken van adviezen samples levert, berekeningen laat maken of andere kosten moet maken, is LedLed gerechtigd de werkelijk gemaakte kosten in rekening te brengen aan de afnemer.
 5. Toezending van monsters, aanbiedingen en/of documentatie verplicht LedLed niet tot levering daarvan dan wel acceptatie van enige order.
 6. LedLed behoudt zich het recht voor om opdrachten c.q. orders zonder opgaaf van redenen te weigeren, dan wel onder rembours te leveren, zonder daardoor schadeplichtig te worden.

 

art. 3. Overeenkomst

 1. Met inachtneming van het hier navolgende komt een overeenkomst met LedLed eerst tot stand nadat LedLed een opdracht en/of bestelling uitdrukkelijk (schriftelijk of anderszins) heeft bevestigd dan wel stilzwijgend met de uitvoering aanvangt. De schriftelijke opdrachtbevestiging vanuit LedLed wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
 2. Eventuele na de totstandkoming van de overeenkomst gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen in de overeenkomst, afwijkingen van deze voorwaarden, alsmede afspraken en/of toezeggingen door personeelsleden van LedLed, verkopers, agenten, vertegenwoordigers of andere hulp- of tussenpersonen van LedLed, binden LedLed slechts indien deze door LedLed schriftelijk zijn bevestigd.
 3. LedLed verbindt zich jegens de afnemer om de diensten en of goederen te leveren in de omschrijving, kwaliteit en hoeveelheid als nader in de (eventueel later gewijzigde) opdrachtbevestiging omschreven.

 

art. 4. Prijzen

 1. Alle door LedLed opgegeven prijzen zijn netto en exclusief omzetbelasting en overige van overheidswege opgelegde heffingen en exclusief bijkomende kosten voor verpakking, vervoer transport- en afleveringskosten en verzekering. Eventuele verzendkosten worden vermeld in de offerte of opdrachtbevestiging, bij gebreke waarvan de verzendkosten op basis van nacalculatie in rekening worden gebracht met een minimum van €10,- per pakket.
 2. Tenzij anders vermeld geschieden alle prijsopgaven onder voorbehoud van prijswijziging.
 3. In geval van verhoging van één of meer kostprijsfactoren is LedLed gerechtigd om de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen, één en ander met inachtneming van de ter zake bestaande wettelijke voorschriften.
 4. Indien wijzigingen leiden tot verhoging of verlaging van de kosten, dient een daaruit voortvloeiende wijziging in de koopprijs schriftelijk tussen partijen te worden overeengekomen.
 5. Eventuele prijsstijgingen worden vooraf gemeld via e-mail of in de webshop.

 

art. 5. Betalingszekerheid

 1. LedLed is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst aanbetaling in de vorm van een depot van minimaal 50% te vragen.
 2. Indien er gerede twijfel bij LedLed bestaat omtrent de betalingscapaciteit van de afnemer, is LedLed bevoegd de levering van de goederen uit te stellen, totdat door de afnemer voldoende zekerheid wordt gesteld voor de nakoming van de betalingsverplichtingen uit de overeenkomst, bijvoorbeeld door een bankgarantie. De afnemer is aansprakelijk voor de door LedLed door deze vertraagde aflevering te lijden schade en de kosten van zekerheidstelling.

 

art. 6. Betaling

 1. Betaling geschiedt naar keuze van LedLed ofwel onmiddellijk door vooruitbetaling, contant/onder rembours dan wel binnen 30 dagen na factuurdatum door storting op een door LedLed aan te wijzen bank- of girorekening.
 2. Indien de betaling binnen twee dagen na factuurdatum door LedLed is ontvangen, is de afnemer die niet als consument handelt gerechtigd tot een korting van 2% van het factuurbedrag exclusief btw.
 3. Iedere betaling door afnemer strekt primair ter voldoening van de verschuldigde rente alsmede van de door LedLed gemaakte invorderingskosten en/of administratiekosten en worden daarna in rekening gebracht op de oudste openstaande vordering.
 4. Afnemer is niet gerechtigd zich op opschorting of verrekening te beroepen.
 5. Reclamatie op enige factuur dient schriftelijk, voorzien van een behoorlijke toelichting, binnen 14 dagen na factuurdatum bij LedLed te zijn ingediend, bij gebreke waarvan het recht van reclame voor de afnemer vervalt.
 6. Reclames ter zake geleverde goederen of ontvangen facturen ontheffen afnemer nimmer van zijn plicht tot tijdige betaling.
 7. Afnemer is van rechtswege in verzuim door het verstrijken van de betalingstermijn, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling.
 8. Wanneer een factuur binnen bovenvermelde betalingstermijn en na factuurdatum nog geheel of gedeeltelijk onbetaald is gebleven, is afnemer aan LedLed rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW vermeerderd met 2% per jaar over de hoofdsom.
 9. In geval van buitengerechtelijke incasso of poging daartoe is afnemer, naast de hoofdsom en rente, incassokosten verschuldigd conform de Wet Incassokosten (wik).

 

art. 7. Annulering

 1. Indien afnemer te kennen geeft zijn contractuele verplichtingen niet te zullen nakomen dan wel uit een andere gedraging blijkt dat hij zijn contractuele verplichtingen niet zal nakomen, is afnemer direct en zonder ingebrekestelling een annuleringsvergoeding verschuldigd aan LedLed.
 2. De vergoeding als bedoeld in lid 1 bedraagt, indien de afnemer:
 • langer dan 3 maanden voor de datum waarop de goederen geleverd dienen te worden annuleert: 30% van het orderbedrag;
 • korter dan 3 maanden doch langer dan 2 maanden voor de datum waarop de goederen geleverd dienen te worden annuleert: 40% van het orderbedrag;
 • korter dan 2 maanden voor de datum waarop de goederen geleverd dienen te worden annuleert: 90% van het orderbedrag.
 1. Voor afnemer op maat gemaakte of speciaal bestelde goederen kunnen niet door afnemer worden geannuleerd.
 2. Het bepaalde in lid 2 laat onverlet de mogelijkheid van LedLed om, in plaats van deze vergoeding, volledige schadevergoeding van afnemer te vorderen voor zover de werkelijk geleden schade de bedongen vergoeding te boven gaat.
 3. Het bepaalde in lid 1 en 2 laat de wettelijke mogelijkheden van LedLed onverlet.

 

art. 8. Eigendomsvoorbehoud

 1. Niettegenstaande de feitelijke aflevering blijven alle goederen eigendom van LedLed, totdat alle bedragen die afnemer krachtens enige overeenkomst aan LedLed verschuldigd is of zal worden, volledig heeft voldaan.
 2. Voordat de eigendom van de goederen op afnemer is overgegaan, is afnemer niet gerechtigd de goederen te verhuren of in gebruik te geven, te verpanden, of anderszins te bezwaren. Afnemer is gehouden voor zorgvuldige behandeling zorg te dragen en is slechts gerechtigd de door geleverde goederen aan derden te verkopen of af te leveren voor zover dit in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening noodzakelijk is.
 3. Zolang LedLed eigenaar van de goederen is, zal afnemer LedLed onmiddellijk op de hoogte stellen wanneer de goederen in beslag (dreigen te) worden genomen of anderszins aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) de goederen. Bovendien zal afnemer LedLed op eerste verzoek mededelen waar de goederen zich bevinden. Bij beslag, (voorlopige) surseance van betaling, faillissement of schuldsanering zal afnemer onmiddellijk de beslag leggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendoms-)rechten van LedLed.
 4. Ingeval de afnemer enige verplichting uit de overeenkomst niet dan wel niet tijdig nakomt is LedLed zonder ingebrekestelling en zonder gerechtelijke tussenkomst gemachtigd de goederen terug te nemen. Afnemer is verplicht hieraan medewerking te verlenen op straffe van verbeurte van een boete van € 250,-- per dag of deel van een dag dat de afnemer niet meewerkt.
 5. Gelijk recht als in het vorige lid bedoeld komt LedLed toe wanneer de afnemer lopende de betalingstermijn in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt, een schuldsaneringsvoorstel doet, een bewindvoerder wordt aangesteld, beslag op zijn vermogen wordt gelegd dan wel anderszins in betalingsmoeilijkheden verkeert. LedLed is alsdan gerechtigd (verdere) levering op te schorten totdat afnemer binnen 2 werkdagen voldoende betalingszekerheid heeft gesteld, bij gebreke waarvan LedLed tot terugname van het geleverde zonder gerechtelijke tussenkomst gerechtigd is.
 6. Terugname overeenkomstig het in dit artikel gestelde laat het recht op schadevergoeding van LedLed, ingevolge de regels die gelden bij een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een verbintenis, onverlet.

 

art. 9. Levering

 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen geschiedt levering af het bedrijf/winkel/magazijn van LedLed. Op het moment dat de goederen het bedrijf/winkel/magazijn van LedLed verlaten, gaat het risico van de goederen op de afnemer over. Franco levering geschiedt alleen indien en voor zover dit door LedLed, op de orderbevestiging, factuur, of anderszins wordt aangegeven.
 2. Afnemer is gehouden het geleverde c.q. de verpakking terstond bij aflevering op juistheid, tekorten en/of beschadigingen te controleren, dan wel deze controle uit te voeren na mededeling zijdens LedLed dat de goederen ter beschikking van afnemer staan.
 3. LedLed is gerechtigd in gedeelten te leveren en eveneens in gedeelten te factureren.
 4. Ingeval afnemer tekorten en/of beschadigingen constateert aan de geleverde goederen, is afnemer gehouden zulks te doen vermelden op de afleveringsbon dan wel de vervoersdocumenten en daarvan uiterlijk de eerstvolgende werkdag schriftelijk aan LedLed melding te doen, op straffe van verval van recht. De administratie van LedLed is in dat verband beslissend.
 5. Onder levertijd wordt verstaan de overeengekomen termijn waarbinnen de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting uitgevoerd moet zijn.
 6. De levertijd gaat in op het moment dat LedLed de opdrachtbevestiging verzendt alsmede in het bezit is van alle materialen en gegevens, onverschillig of deze door de afnemer dan wel door derden dienen te worden verstrekt.
 7. De opgave van de levertijd geschiedt bij benadering. LedLed probeert de overeengekomen levertijd na te komen maar door overschrijding daarvan raakt LedLed niet in verzuim.
 8. Indien bij het aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk is bedongen dat levering voor of op een bepaalde dag moet geschieden, heeft afnemer in geval van overschrijding van de leveringstermijn uitsluitend het recht de overeenkomst voor het niet uitgevoerde deel te ontbinden.
 9. Ingeval de goederen niet door afnemer worden afgenomen, zal LedLed deze opslaan voor rekening en risico van afnemer. Na een periode van twee weken is LedLed gerechtigd tot onderhandse verkoop daarvan en de opbrengst daarvan te verrekenen met haar vordering. De executiekosten en het eventuele executietekort komen volledig voor rekening van afnemer.

 

art. 10. Transport en risico

 1. LedLed heeft het recht de wijze van transport, verzending en/of verpakking te kiezen. LedLed verbindt zich jegens de afnemer om de goederen behoorlijk en op de gebruikelijke wijze te verpakken zodat zij bij normaal vervoer hun bestemming in goede staat zouden moeten kunnen bereiken.
 2. Transport van de goederen geschiedt voor rekening en risico van afnemer, ook indien de vervoerder verlangt dat op vrachtbrieven, vervoersadressen etc., de naam van LedLed dient te worden vermeld.
 3. Alle door LedLed te maken verzendkosten in pakketvorm voor orders onder de € 200, zijn voor rekening van afnemer. Verzendkosten voor orders boven de € 200 worden niet aan afnemer doorberekend. Goederen die per pallet of snel koerier worden verstuurd worden apart berekend. Dit zal met de opdrachtgever vooraf worden besproken.
 4. Een eventuele transportverzekering dient door afnemer voor eigen rekening verzorgd te worden.
 5. De goederen zullen door LedLed bezorgd worden op, dan wel ter bezorging worden verzonden naar de overeengekomen plaats of plaatsen op de wijze als in de order is bepaald of naderhand is overeengekomen. Standaard word uitgegaan van de locatie waar de opdrachtgever is gevestigd.
 6. Wanneer LedLed voor de verpakking en transport laadborden, pakkisten, kratten, pallets, containers enz. ter beschikking heeft gesteld of door een derde – al dan niet tegen voldoening van statiegeld of een waarborgsom – ter beschikking heeft doen stellen, is de afnemer verplicht deze materialen voor eigen rekening terug te zenden naar het door LedLed opgegeven adres, bij gebreke waarvan de afnemer aan LedLed schadevergoeding verschuldigd is. Eenmalige (wegwerp) verpakkingen dienen door de afnemer te worden afgevoerd.

 

art. 11. Overmacht

 1. De in artikel 8 bedoelde leveringstermijn wordt verlengd met de periode gedurende welke LedLed door overmacht is verhinderd aan haar verplichtingen te voldoen. Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van LedLed onafhankelijke c.q. onvoorziene omstandigheid, waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet meer kan worden verlangd.
 2. In bovenstaande verband wordt mede als overmacht beschouwd:

- storing in het bedrijfsvoering van LedLed, dan wel belemmeringen waardoor de normale uitvoering van de overeenkomst verhinderd wordt, kostbaar of bezwaarlijk wordt gemaakt;

- staking, ziekte of ongeval van personeel met de uitvoering van de opdracht belast;

- verhindering door welke oorzaak ook van de toeleveranciers van LedLed, van wie LedLed de goederen betrekt;

- oorlog, oorlogsgevaar, oproer, natuurrampen, brand, transportstremmingen, import- en exportbeperkingen, regeringsmaatregelen die op de uitvoering van de opdracht van invloed zijn, als ook alle andere onvoorziene gebeurtenissen in het bedrijf van LedLed of in de bedrijven waarvan LedLed goederen betrekt, welke met de opdracht in verband staan;

- vertraagde of foutieve levering door welke oorzaak dan ook, mits de goederen door LedLed tijdig en op de juiste wijze zijn besteld.

 1. Van overmacht aan de zijde van LedLed is sprake, indien LedLed na het sluiten van de overeenkomst verhinderd wordt aan haar verplichtingen uit de overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, terrorisme, oproer, molest, pandemie(gevaar), brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machines, storingen in de levering van energie, telecom of internet, alles zowel in het bedrijf van LedLed als bij derden van wie LedLed de benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk betrekt, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer, en voorts door alle overige omstandigheden buiten de schuld van LedLed.
 2. In geval van overmacht zal afnemer LedLed gedurende één maand na de overeengekomen datum waarop de goederen dienden te zijn geleverd de gelegenheid geven haar verplichtingen alsnog na te komen. Indien de overmachtstoestand aanhoudt heeft LedLed het recht de opdracht zodanig wordt te wijzigen dat deze wel uitvoerbaar is. Indien dit laatste in redelijkheid niet mogelijk is, hebben partijen elk het recht de overeenkomst als ontbonden te beschouwen. In dat geval heeft LedLed slechts recht op vergoeding van de door haar gemaakte kosten. In geval van ontbinding wegens overmacht conform dit artikel is geen der partijen tot schadevergoeding gehouden.

 

art. 12. Doorverkoop

 1. Afnemer is bij doorverkoop aan een wederverkoper niet bevoegd de goederen te exporteren naar landen buiten Nederland.
 2. Indien en voor zover afnemer de van LedLed verkregen goederen aan een wederverkoper wil doorverkopen dient daarvoor uitdrukkelijk de voorafgaande schriftelijke toestemming van LedLed te zijn verkregen.
 3. Afnemer is verplicht bij doorverkoop op de koper de verplichting te leggen, dat hij de goederen niet zal exporteren naar het buitenland en er voor zorg te dragen, dat een dergelijk exportverbod aan alle volgende bedrijfsmatige kopers wordt opgelegd.
 4. LedLed heeft veel geïnvesteerd in het ontwerp en de uitstraling van de goederen en biedt de goederen slechts aan via erkende wederverkopers. Afnemer zal de goederen slechts verkopen via eigen fysieke winkels en een eigen webshop. Het is afnemer zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van LedLed niet toegestaan de goederen aan te bieden via andere distributieplatforms waarop meerdere partijen goederen aanbieden (zoals bijvoorbeeld Bol.com, Amazon, eBay) dan wel goederen (door) te leveren aan een partij die deze goederen via dergelijke distributieplatforms aanbiedt. Afnemer verplicht zich om op eerste verzoek van LedLed een overzicht te verstrekken van de (online) verkoopkanalen waarop de door LedLed geleverde of te leveren goederen zijn of zullen worden aangeboden.
 5. Afnemer is verplicht bij doorverkoop mede te werken aan en zich aan te sluiten bij verkoop-bevorderende maatregelen die LedLed treft en tijdig van tevoren aan de afnemer meldt. Deze verkoop-bevorderende maatregelen kunnen onder meer betrekking hebben op reclame, op een bepaalde display in verkoopruimten van de koper, op inruilacties, op acties, presentatie, enz.
 6. Afnemer is bevoegd zijn eigen handelsmerk op de verpakking van de goederen aan te brengen, doch het is hem niet toegestaan dat zodanig te doen, dat daardoor het fabrieksmerk van LedLed niet meer zichtbaar is of gewijzigd wordt of de uitstraling van de goederen geschaad wordt.
 7. De afnemer die in strijd handelt met enige bepaling van dit artikel verbeurt ten gunste van LedLed een boete van € 5.000 per overtreding en € 500 per dag dat een eenmaal aangevangen overtreding voortduurt, onverminderd het recht van LedLed op (aanvullende) schadevergoeding.
 8. Ledled ontwerpt/engineert de producten in eigen beheer dan wel neemt die in licentie af. Het is de afnemer of daaraan gelieerde (rechts-)personen niet toegestaan goederen te (laten) kopiëren of sterk daarop gelijke items (na) te laten maken.

 

art. 13. Reclame/garantie

 1. Met inachtneming van het hierna bepaalde garandeert LedLed gedurende een periode van 2 jaar dat de door haar doorgeleverde goederen die zij van derden betrekt deugdelijk en van zodanige kwaliteit zijn dat zij voldoen aan de eisen die redelijkerwijs aan goederen van de geleverde soort gesteld kunnen worden. De garantietermijn voor door LedLed onder eigen merknaam geproduceerde goederen bedraagt 3 jaar. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 2. LedLed staat er niet voor in dat de goederen geschikt zijn voor het doel waarvoor de afnemer deze wil bestemmen, zelfs niet indien dit doel aan LedLed kenbaar is gemaakt of had moeten zijn, tenzij schriftelijk tussen partijen anders is overeengekomen.
 3. Garantie ten aanzien van goederen of diensten die LedLed voor uitvoering van de overeenkomst met afnemer van derden heeft betrokken, gaat niet verder dan de door die derden aan LedLed gegeven garantie.
 4. Gebreken welke ontstaan door enig handelen of nalaten van door niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen van enige verplichting door afnemer of door derden, dan wel door enige van buiten komende oorzaak, welke LedLed redelijkerwijs niet kan worden aangerekend, vallen niet onder de door LedLed gegeven garantie.
 5. Indien afnemer zich beroept op garantie is LedLed gerechtigd om ter beoordeling van de vraag of dat beroep al dan niet terecht wordt gedaan, de geleverde goederen te (laten) inspecteren. Indien naar oordeel van LedLed het beroep op garantie terecht is gedaan, crediteert zij aan afnemer een vergoeding welke nimmer hoger is dan het voor die goederen gefactureerde bedrag, dan wel laat zij de gebrekkige goederen herstellen, dan wel neemt zij die terug en vervangt zij deze door deugdelijke exemplaren, een en ander ter keuze van LedLed.
 6. Geen garantie geldt ter zake van gebreken aan geleverde goederen, indien deze direct of indirect het gevolg zijn van slijtage, onzorgvuldig gebruik of installatie, enige na het presteren van LedLed opkomende schadeveroorzakende gebeurtenis of van een door een ander dan LedLed aan de geleverde goederen aangebrachte verandering of verrichtte werkzaamheid.
 7. Een beroep op garantie dient zo spoedig mogelijk, doch in elk geval binnen één week na openbaring van het gebrek schriftelijk/digitaal en van een behoorlijke toelichting voorzien bij LedLed te zijn ingediend, bij gebreke waarvan het recht op garantie is vervallen.
 8. De garantie strekt slechts tot de kosteloze levering van nieuwe vervangende goederen, de kosten van in- en uitbouw, stagnatiekosten en andere kosten blijven voor rekening van afnemer.

 

art. 14. Schade en aansprakelijkheid

 1. LedLed is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste gegevens en adviezen van haar medewerkers en de door haar ingeschakelde (hulp) personen en toeleveranciers, alsmede voor fouten in folders, brochures, modellen of ander reclamemateriaal.
 2. Behoudens bepalingen van dwingend recht inzake (product-)aansprakelijkheid is LedLed niet gehouden tot schadevergoeding van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder (bedrijfs)schade aan roerend of onroerend goed, dan wel aan personen, zowel bij afnemer als bij derden.
 3. LedLed is nimmer aansprakelijk voor:
 4. indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, gemiste besparingen, schade door (bedrijfs-)stagnatie, gemaakte verwerkingskosten of van opgenomen vakantie-uren of loonkosten;
 5. schade van welke aard ook doordat # is uitgegaan van de door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor # kenbaar behoorde te zijn;
 6. schade ten gevolge van gevaarlijke materialen of stoffen;
 7. aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden;
 8. door of namens de klant voorgeschreven constructies en werkwijzen, alsmede voor de door of namens de klant gegeven orders en aanwijzingen;
 9. schade als gevolg van het niet stipt opvolgen van Productinformatie;
 10. hulpmiddelen, die de klant ter beschikking heeft gesteld dan wel door hem zijn voorgeschreven, indien deze gebreken mochten hebben;
 11. schade voortvloeiend uit gegeven adviezen.
 12. schade ten gevolge van sabotage, brand, blikseminslag, kortsluiting virussen, straling, overheidsmaatregelen, weersinvloeden, ontbrekende vergunningen of toestemming, ondeugdelijk onderhoud, diefstal, onoordeelkundig gebruik of slechte bediening;
 13. schade aan goederen met een beoogde korte levensduur;
 14. breuk, beschadiging of afwijkingen in hoeveelheid of kwaliteit voor zover niet deze meer dan 10% van het geleverde bedraagt.
 15. LedLed is niet aansprakelijk voor tijdens het werk ontstane schade aan het werk of de te bewerken zaak, alsmede eventuele extra verwerkingsuren.
 16. Indien LedLed en/of de door haar ingeschakelde derden aansprakelijk zijn voor enige schade, dan is die (gezamenlijke) aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van LedLed feitelijk te verstrekken uitkering, althans tot maximaal het factuurbedrag, althans tot de prijs van (het deel van) de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 17. Deze aansprakelijkheidsbeperkingen worden mede bedongen ten behoeve van de door LedLed ingeschakelde medewerkers, hulppersonen, vervoerders en toeleveranciers.
 18. Afnemer is gehouden LedLed te vrijwaren voor alle aanspraken van derden, hoe ook genaamd en op welke grond dan ook gebaseerd.

 

art. 15. Overeenkomst op afstand met Consument

 1. Voor de afnemer die in zijn hoedanigheid van consument (natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit) de goederen online koopt (overeenkomst op afstand) gelden in aanvulling op/afwijking van deze voorwaarden, de onderstaande bepalingen.
 2. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van veertien (14) dagen zonder opgave van redenen ontbinden.
 3. De in lid 2 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument of een vooraf door de consument aangewezen derde die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
 4. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. LedLed mag een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren;
 5. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
 6. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.
 7. Tijdens de in lid 2 genoemde bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Gebruikte, beschadigde, of vieze goederen worden niet teruggenomen.
 8. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan LedLed. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op deze melding, zendt de consument het product terug met alle toebehoren, in originele staat en verpakking en conform de door LedLed verstrekte retourinstructies. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.
 9. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.
 10. De actuele verzendkosten en verzendtijden worden op de website vermeld.

 

art. 16. Overige

 1. De door LedLed geleverde goederen zijn uitsluitend bestemd voor standaard commercieel gebruik in Nederland.
 2. De rechten en verplichtingen van afnemer zijn niet overdraagbaar zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van LedLed. De door LedLed geleverde goederen zijn niet vatbaar voor verpanding of enige andere zekerheidstelling. Dit beding heeft goederenrechtelijke werking.
 3. Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder, maar niet beperkt tot, auteursrechten, merkrechten en databankrechten, op de informatie, teksten, afbeeldingen, logo’s, foto’s en illustraties op de goederen, de verpakkingen en de internetsite en op de vormgeving van de internetsite, behoren toe aan LedLed en/of haar licentiegevers en/of toeleveranciers. Het is afnemer niet toegestaan die rechten uit te (laten) oefenen of te gebruiken zonder daartoe strekkende schriftelijke toestemming van LedLed.
 4. Afnemer zal zich onthouden van (poging tot) werving van medewerkers van LedLed die betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst, alsmede van het doen van zaken met de door LedLed ingeschakelde hulppersonen en toeleveranciers, op straffe van verbeurte van een boete van € 10.000, - per overtreding en € 1.000 per dag dat een eenmaal aangevangen overtreding voortduurt.
 5. LedLed is bevoegd naar goeddunken courante modellen/goederen of onderdelen in de plaats te stellen van verouderde of incourante goederen.
 6. Op de rechtsverhouding tussen afnemer en LedLed daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.
 7. Alle geschillen -waaronder geschillen betreffende de uitleg van deze algemene voorwaarden- zullen bij uitsluiting worden berecht door de bevoegde rechter te Breda, tenzij LedLed voor de wettelijk bevoegde rechter kiest dan wel de kantonrechter absoluut bevoegd is.
 8. LedLed is bevoegd de inhoud van deze voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden geleden vanaf het moment dat de gewijzigde voorwaarden ter kennis van afnemer zijn gekomen of waarop die op de website zijn opgenomen.